Miswanto, SH    Juniati,S.Farm.Apt   Ngatiyem,S.Pd
Ketua Fraksi   Wakil Ketua Fraksi   Sekretaris Fraksi
Partai Aceh    Partai Aceh   Partai Aceh
         
         
     ANGGOTA    
   

   
     Fadlon, SH     
     Anggota Fraksi     
    Partai Aceh    

     

 H.SYAMSUL BAHRI.SP    IRWAN EFENDI.A.Md    Rahmad  Syafrial,SH  
 Ketua Fraksi     Wakil Ketua Fraksi    Sekretaris Fraksi  
dari Partai Demokrat   dari Partai PNA   dari Partai PBB  
           
         
    A N G G O T A    
     
  H.Saiful Sofyan, SE    Muhammad Nur    Muhammad Nasir  
 Anggota Fraksi     Anggota Fraksi     Anggota Fraksi   
dari Partai Demokrat    dari Partai Demokrat    dari Partai PNA
         
   
H.Samuri   Rosmalina   Erawati IS, SH
Anggota Fraksi   Anggota Fraksi   Anggota Fraksi
dari Partai PNA   dari Partai GOLKAR   dari Partai GOLKAR
         
     
T. Astuti   Maulizar Zikri    
Anggota Fraksi   Anggota Fraksi    
dari Partai Nasdem     dari Partai Nasdem    
         
         
         
         

   

SUGIONO SUKANDAR,SH

 

FITRIADI

  SALBIAH.S.Pd.I
Ketua Fraksi   Wakil Ketua Fraksi   Sekretaris Fraksi 
   
         
         
     A N G G O T A    

 

   
SARHADI   MUHAMMAD IRWAN.SP    SUPRIANTO, ST

Anggota Fraksi

Partai Gerindra 

 

Anggota Fraksi

Partai Gerindra

 

Anggota Fraksi

Partai Gerindra

         

       
Ir. H.T.Rusli        

Anggota Fraksi

Partai Gerindra